20.6.05

சிற்பம்

சிற்பி Henry Moore இன் கலைப்படைப்புக்கள் தற்சமயம் நான் வாழும் நகரின் பல இடங்களிலும் பார்வைக்கு வைக்கப் பட்டுள்ளன. அவைகளிலிருந்து ஒரு சில...

Henry Moore (30.7.1898-31.8.1986)