27.9.06

பகை வந்த வாசலில்

சிறையுண்ட வாழ்வில் பயம் வந்து சேரும்
நிமிர்கின்ற போது பலம் வந்து சேரும்வன்னி - கிளிநொச்சி
30.10.2002