12.10.06

வாசல்குகையின் உள்ளிருந்து

1.10.06

Tractor


2002 இல் வன்னிக்குச் சென்ற போது வெண்புறா செயற்கை உறுப்பு தொழில் நுட்ப நிறுவனத்தில் எடுக்கப் பட்டது